سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا غفوری – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
آرش ادیب – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
راضیه رنگین کمان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بدلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای گرمایش جهانی و به تبع آن تغییر اقلیم درحال وقوع است بدلیل اهمیت این مساله و تاثیر آن برسیستم هیدرولوژیکی حوضه آبریز و نظر به اینکه بررسی پارامترهای بارش و دما یکی از گامهای اساسی بررسی اثرات تغییر اقلیم درعلوم اب می باشد دراین مطالعه با استفاده از مدل CGCM2 که یکی از مدلهای چرخش عمومی جو GCM می باشد تغییرات بارش و دما درحوضه آبریز رودخانه دز بررسی شده است بدلیل اینکه نتایج این مدلها با مقیاس مدلهای هیدرولوژیکی درسطح حوضه ابریز همخوانی ندارد لذا با استفاده از یکی از روشهای کوچک مقیاس کردن آماری این تغییر مقیاس انجام شده است براساس مدل سازی انجام گرفته انتظار می رود که تاپایان قرن حاضر دمای هوا درحوضه آبریز رودخانه دز بین ۱٫۸تا۴٫۱ افزایش یابد همچنین کاهش نسبی بارش دراین منطقه درماه های فوریه و مارس بهمنو اسفند و افزایش نسبی درماه های ژانویه دی جولای و اگوست تیرومرداد مورد انتظار خواهد بود.