سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه گودرزی – دانش اموخته دانشکده منابع طبیعی وکویرشناسی یزد
محمدتقی دستورانی – دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
علیرضا مساح بوانی – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
علی طالبی – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

دما و بارش بعنوان دو عامل اصلی موثر بر تغییر اقلیم در شکل گیری مناطق خشک نقش بسزایی را ایفا می کنند این عوامل به نوبه خود با ایجاد تغییر در اقلیم منطقه تغییراتی در وضعیت رواناب منطقهبه جای می گذارند دراین تحقیق وضعیت رواناب حوزه رودخانه اعظم هرات در استان یزد کهدر یک منطقه خشک واقع شده است در دوره اتی تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم مورد بررسی قرار میگیرد به این منظور از روش ریز مقیاس نمایی تناسبی خروجی های مدل CGCM3-AR4 تحت سناریوی انتشار A2 و یک مدل بارش رواناب مفهومی IHACRES استفاده شده است نتایج نشان از افزایش دما در همه ماهها و افزایش میزان رواناب در اکثر ماهها در دوره اتی نسبت به دوره مشاهداتی داد.