سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد بشیرگنبد – عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر

چکیده:

به دلیل اهمیت بحث تغییرات اقلیم و اثراتی که می تواند برروی منابع آب کشاورزی محیط زیست و صنعتدر آینده داشته باشد لازم است که ملاطعات مربوط به این تغییرات در حوزه های آبی مختلف انجام شده و راه های انطباق با این تغییرات در این حوزه ها با توجه به پتانسیل های موجود حوزه مورد بررسی قرارگیرند دراین تحقیق تاثیر تغییرات اقلیم برروی منابع آب حوزه زاینده رود اصفهان در دوره های ۲۰۹۹-۲۰۷۰ ، و ۲۰۳۹ -۲۰۱۰ تحت دو سناریوی مورد مطالعه قرارگرفته و با دوره ۲۰۰۰-۱۹۷۱ مقایسه گردید داده های اندازه گیری شدهماهانه دما و بارندگی در دوره های ۲۰۰۰-۱۹۷۱ دوایستگاه بالادست سد جمع آوری گردید و آزمون Mann-Kendall به منظور بررسی روند در سری زمانی متغیرها استفاده شد که نتایج آزمون حاکی از عدم وجود روندخاصی دردما و بارندگی می باشد.