سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ذبیح الله خانی تملیه – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه ارومیه
سکینه خانی تملیه – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرواقلیم سینوپتیک دانشگاه زنجان
مجید منتصری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
حسین رضایی –

چکیده:

حوضه آبریز دریاچه ارومیه در تقسیم بندی شش گانه حوضه های آبریز در ایران و در شمال غرب کشور واقع شده است. این حوضهه بها وسعتی برابر ۰۲۷۵۵ کیلومتر مربع و مساحتی معادل ۳/۲۱درصد مساحت کل کشور، بین مدارهای طول شرقی قرار گرفته است. بزرگترین ارتفها حوضهه، در نزدی هی قلهه سهومن، ومعهادل ۳۳۰۵ متهر اسهت و بهدین ترتیب، اختمف ارتفا موجود در حوضه، معادل ۲۰۷۲ متر برآورد می شود. .درمقا ه حاضر بررسهی تیییهر اقلهیم واتهرا آن برمههدوده حوضه دریاچه که ی ی از عوامل کاهش دبی رودخانه میباشد مورد مطا عه قرار گرفت.با توجه به نتایج بدست آمده میتوان اقلیم منطقهرا نیمه خشک معرفی کرد و تأتیر عوامل مختلفی همچون دخا تهای بشری در اکوسیستم منطقه،استفاده نامناسهب از منهابع آب سهطهی وزیر زمینی بههمراه تیییرا اقلیمی را د یل روند کاهشی سطح اب دریاچه بررسی کرد