سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرحیم امیریان – کارشناس ارشد سازمان اب و برق خوزستان
فریدون سلطانی – کارشناس ارشد سازمان اب و برق خوزستان

چکیده:

در این تحقیق اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات دبی رودخانه جراحی با استفاده از آزمون های ناپارامتری من کندال و پارامتری تحلیل رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به اینکه تعیین روند دبی رودخانه در شناخت تغییر اقلیم و در مدیریت منابع آب بسیار مهم می باشد بدین منظور از داده هی دبی پنج ایستگاه اب سنجی شامل ایدنک ، بهبهان ، گرگر ، مشراگه و شادگان طی دوره ۱۳۸۷-۱۳۶۸ استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که دبی سالانه در همه ایستگاهها دارای روندنزولی در دو دهه اخیر بوده است. برآوردها نشان داد که مقادیر دبی سالانه در ایستگاههای بهبهان ، مشراگه ، گرگر ، شادگان و ایدنک به ترتیب به میزان ۸۰ ، ۴۰ ، ۲۱ ، ۱/۴ و ۰/۴ متر مکعب در هر دهه تقلیل یافته است. نتایج تحلیل صورت گرفته توسط این دو آزمون بر روی دبی های فصلی نشان داد که مقادیر دبی فصول بهار و زمستان ، کاهش و دبی فصل تابستان افزایش یافته است. بیشترین تفاوت نتایج آزمونهای پارامتری و ناپارامتری در دبی فصل پاییز مشاهده شده است. به طوری که مقادیر دبی فصل پاییز با توجه به آزمون های ناپارامتری ، افزایش و بر اساس نتایج ازمون پارامتری کاهش یافته است. نتایج این پژوهش می تواند در پیش بینی خشکسالی های اتی و برنامه ریزی منابع اب بکار گرفته شود.