سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامعلی مظفری – استادیار دانشکده جغرافیا ، دانشگاه یزد
احمد مزیدی – استادیار دانشکده جغرافیا ، دانشگاه یزد
فریبا اقبالی بابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی ، دانشکده جغرافیا ،

چکیده:

آفت سن گندم مهمترین آفت گندم در ایران است که موجب می شود ارزش غذایی گندم کم شود و مقدار زیادی محصول از بین برود . در این پژوهش اثرات خشکسالی – ترسالی و تغییرات دما ( میانگین متوسط ، میانگین حد اقل ، میانگین حداکثر) بر طغیان آفت معمولی سن گندم طی سال های زراعی ۸۰-۷۹ تا ۸۹-۸۸ در شهرستان گلپایگان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابندا شاخص بارش استاندارد SPI با استفاده از نرم افزار DIP بدست آمد و دوره های خشکسالی و ترسالی سالانه مشخص شد. و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون معناداری ارتباط این پارامترها با ریزش آفت بررسی شد . نتایج نشان داد در شرایطی که شاخص SPI وضعیت نرمال بارش را نشان می دهد و میانگین دمای سالانه بالاتر از میانگین دوره مورد مطالعه است، آفت حالت طغیانی دارد . و بیشترین همبستگی بین میانگین حداقل دما و سطح مبارزه با آفت وجود دارد که در سطح ۰٫۰۱ معنادار است.