سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباسعلی قاسمی قهساره – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه یزد
کاظم مرادی هرسینی – شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
عبدالحمید انصاری – استادیار دانشکده معدن، دانشگاه یزد
محمدرضا مشرفی فر – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه یزد

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در این تحقیق بخشی از رودکارون، واقع در قسمت جنوب غرب دشت خوزستان میباشد که از اهواز تا خرمشهر (سه شاخه حفار) امتداد دارد. نوع محیط رسوبی در این منطقهیکسان نبوده، بهطوریکه از محل سه شاخه حفار (محل بهم پیوستن کارون، اروند و بهمنشیر) تاقسمت بالادست ده آبخوری (سلیمانیه) حدواسط جزر و مدی بوده و از این منطقه تا قسمت بالادست اهواز را یک محیط آب شیرین تشکیل داده است. نهشتههای مورد مطالعه در این محیطها را رسوبات دوران چهارم زمینشناسی (کواترنر) تشکیل داده است که غالباً رس، سیلت و ماسه میباشند. هدفاز ارائه این تحقیق، بررسی پارامترهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی محیطهای رسوبی جهتتشخیص مشابهت یا متفاوت بودن شرایط این محیطها در منطقه میباشد که این امر با مقایسه و تحلیل اطلاعات حاصل از گمانههای ژئوتکنیکی پروژههای مختلف موجود در منطقه در غالب نمودارهایی انجام گرفته است. نتایج حاصل از این تحلیلها حاکی از متفاوت بودن پارامترهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی نهشتههای دو محیط میباشد که در نهایت نشانگر شرایط متفاوت این دو محیط است