سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهه طغیانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشگاه شهرکرد
علی محرری – دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اثرات تغذیه ی مکمل پروتئینی قبل از زایش بر نیتروژن اوره ی خون گاوهای نزدیک زایش هلشتاین و گوساله آن ها بوده است. نمونه گیری پژوهش حاضر در اواسط مرداد ماه، در مجموعه ی پرورش گاو مجتمع شیر و گوشت زاگرس شهرکرد آغاز گردید. بدین منظور، ۳۰ رأس گاو هلشتاین در دوره ی (Close-up) انتخاب و ۱۵ رأس از آن ها روزانه با ۶۰۰ گرم مکمل پروتئینی که متشکل از مخلوط کنجاله ی سویا و کنجاله ی آفتابگردان (به نسبت وزنی۵۰:۵۰) بود، تغذیه شدند. نمونه های خون گاوها نخستین بار، ۲۱ روز قبل از زایش و سپس ۲ روز مانده به زایش و همچنین در روز پانزده و سی ام بعد از زایش و از گوساله ها، در فواصل زمانی ۷۲ ساعت پس از تولد و سپس ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ روز پس از تولد برای بررسی نیتروژن اوره ی خون جمع آوری شد. داده های حاصل از فراسنجه های اندازه گیری شده برای گاو و گوساله های تحت آزمون به ترتیب در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی و طرح کاملاً تصادفی آنالیز آماری شدند. در روز سی ام پس از زایش پلاسمای خون گاوهای گروه تغذیه شده با مکمل پروتئینی در مقایسه با گاو های گروه شاهد نیتروژن اوره ای کمتری (۵۱/۱۷٪) داشتند (۰۰۲/۰=P). اثر شکم زایش بر غلظت نیتروژن اوره ی خون گاو ها معنی دار نبود. غلظت نیتروژن اوره ای پلاسمای خون گوساله هایی که مادرشان با مکمل پروتئینی تغذیه شدند در مقایسه با گوساله های گروه شاهد در روز بیست و یکم پس از تولد ۶/۹ درصد بیشتر بود (۰۳۳/۰=P). نتایج نشان داد که نیتروژن اوره ای خون ابزار مناسبی برای مدیریت تغذیه ای گاوهای شیری است