سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی صفری کاکرودی – کارشناسی ارشد فیزیولوزی گیاهی دانشگاه گلستان
احمد عبدال زاده – استادیارگروه زیست شناسی،دانشگاه گلستان
حمیدرضا صادقی پور – استادیارگروه زیست شناسی،دانشگاه گلستان

چکیده:

گیاه کلزا یکی از مهم‌ترین گیاهان روغنی است که پس از سویا و آفتابگردان سومین منبع تأمین کننده روغن نباتی جهان محسوب می‌شود. سیلیکون دومین عنصر خاک و عنصری ضروری برای برخی گیاهان مانند گندمیان تالابی، جگن‌ها و دم‌اسبیان‌‌ می‌باشد. این عنصر باعث تخفیف تنش‌های زیستی‌ مانند آلودگی قارچی و تسکین تنش‌های غیر‌زیستی مانند خشکی، شوری و سمیت فلزات سنگین می‌شود. در این پژوهش اثرات تغذیه سیلیکون در فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان گیاه کلزا در طی دو هفته تنش شوری مطالعه شد. آزمایش در طرح کاملاً تصادفی و در قالب فاکتوریل انجام شد. فاکتور اول، شوریدر سطوح ۰ و ۱۰۰ میلی‌مولار کلرید سدیم و فاکتور دوم،سیلیکون در سطوح ۰ و ۱/۵ میلی مولار سیلیکات سدیم بود. بعد از دو هفته از گذشت رشد گیاهچه‌های کلزا تیمارهای شوری و سیلیکون آغاز گردید، گیاهچه‌های کلزا پس از ۳ ، ۶، ۹، ۱۲ و ۱۵ روز تیماردهی مورد آزمایش قرار داده شد. نتایج داده‌ها نشان می‌دهد که شوری باعث کاهش رشد گیاه کلزا می‌شود، در حالی که تغذیه سیلیکون سبب افزایش رشد در گیاهان تحت شوری می‌شود. همچنین افزایش میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی ‌اکسیدان کاتالاز و پراکسیداز در گیاهان تحت تنش شوری نشان دهنده بالا بودن تنش اکسیداتیو و میزان رادیکال‌های آزاد در این تیمار است، بررسی تغیرات آنزیم‌ها نشان می‌دهد که با گذشت زمان در همه تیمارها فعالیت آنزیم‌های آنتی ‌اکسیدان کاتالاز و پراکسیداز زیاد می‌شود، به طوری که گیاهان با طول عمر ۳ روز کمترین فعالیت آنزیم‌ها و گیاهان با طول عمر ۱۵ روز بیشترین فعالیت آنزیم‌ها را نشان می‌دهند. فعالیت آنزیم‌های تحت شوری در گیاهان تغذیه شده با سیلیکون نسبت به فقدان آن کاهش فعالیت داشتند. این کاهش نشان دهنده کاهش تنش اکسیداتیو در گیاهان تحت شوری بوده و از اثرات مثبت سیلیکون بر تنش شوری حکایت دارد.