سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیما مشایخ – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی علوم جانوری گرایش سلولی – تکوی
حسین جلالی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان گروه صنایع غذایی

چکیده:

عصاره آبی میوه گیاه پشت پرده به عنوان یک داروی ضدبارداری سنتی و سقط جنین توسط گیاهشناسان طب قدیم ایرانی شناخته شده است؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا عوامل موثر ناباروری در این گیاه بر روی دستگاه تناسلی موش ماده بالغ Balb/C بررسی شود. برای انجام تحقیق ابتدا عصاره آبی گیاه تهیه گردید. دوز کشنده (LD50) در شرایط ۲۰/۶g/kg, in vivo براساس وزن بدن تعیین شد. با در نظر گرفتن دوز آستانه ای با انتخاب سه دوز پایین،دوز متوسط و دوز بالاآزمایش‌ها انجام گرفت. تزریقات به طریق درون صفاقی و ۸ روز پیدرپی و همزمان با گروه‌های تجربی، به گروه کنترل آب مقطر تزریق شد و یک گروه نیز به شکل دستنخورده نگهداری شد؛یک ساعت بعد از آخرین تزریق موشها به وسیله کلروفرم کشته و رحم و تخمدان آن‌ها از بدن خارج و در محلول بوئن تثبیت و برای مطالعات بافت شناسی آماده گردیدند. سپس نتایج در بررسی‌های آماری نشان دادن که، کاهش هورمون استرادیول در همه گروههای تجربی مشاهده شده است ولی در دوز پایین این کاهش معنی‌دار بود؛ همچنین بررسی‌های آماری هورمون پروژسترون در همه گروههای تجربی افزایش را نشان داد که در دوز متوسط به حداکثر رسیده بود.سپس در بررسی مطالعات برگشت باروری از دو گروه تجربی با دوز پایین و متوسط استفاده شد. در گروه تجربی با دوز پایین براثر تزریق عصاره آبی ۶۷% از موش‌ها نابارور و ۳۳% از آنها برگشت باروری را نشان دادند. در گروه تجربی با دوز متوسط در ابتدا ۱۰۰% موش‌ها نابارور بودند، ولی بعد از گذشت یک ماه از آخرین تزریق ۱۶/۵ % از موش‌ها برگشت باروری را نشان دادند. کاهش استرادیول و افزایش پروژسترون می‌تواند در ایجاد ناباروری نقش داشته باشد. احتمالاً به علت شباهت ساختمانی فیزالین‌ها به استروئیدهای جنسی، گیرنده، توسط فیزالین اشغال و باعث ایجاد ناباروری شده است.