سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ع عجم – دانشجوی کارشناسی ارشد
ک بخش کلارستاقی – استادیار دانشگاه آزاد مشهد
ر صدرآبادی – دانشیار دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر وزن بنه و تراکم کاشت برتولید بنه های دختری سال بعد تحقیقی درسال زراعی ۸۹ دردانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد درمنطقه گلبهار اجرا گردید این تحقیق با هدف بررسی اثراندازه بنه و تراکم کاشت زعفران برعملرکد تولید بنه های دختری سال بعد انجام گرفت برای این منظور ۴اندازه مختلف بنه ۴و۸و۱۲و۱۶گرمی و ۳تراکمکاشت بنه ۱۰۰و۲۰۰و۳۰۰ بنه درمترمربع درآزمایش فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با ۳تکرار و ۱۲تیمار به اجرا درآمد و صفات تعدادبنه دختری وزن کل بنه دختری وزن جوانه اصلی وزن جوانه جانبی و وزن خشک برگ و ریشه وزن خشک کلاله وزن ترکلاله و خامه و عملکرد کلاله اندازه گیری شد نتایج نشان داد که اثراندازه بنه مادری روی کلیه صفات معنی دار بود همینطور اثرتراکم کاشت برروی برخی از این صفات تاثیر معنی داری نشان داد درواقع گروه وزنی ۱۲ گرمی به بالا و تراکم کاشت ۲۰۰-۱۰۰ بنه درمترمربع به عنوان مناسبترین سطح تولید توصیه می شود.