سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی بابائیان – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه زابل، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ز
سیدمحسن موسوی نیک – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه زابل استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زا
ابوالفضل توسلی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه زابل استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زا

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام ذرت دانهای آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی ۸۷ ۱۳۸۶ در شهرستان فیروز آباد استان فارس اجرا گردید. ارقام ذرت در ۴ سطح شامل: رقم دیررس V1704رقم میانرس V2604 رقم زودرس V3370و رقم میانرس V4647به عنوان فاکتور اصلی و تراکم بوته در ۴ سطح شامل: ۶/۵ بوته در متر مربع نتایج بدست آمده در این آزمایش نشان داد در بین هیبریدهای مورد مطالعه بیشترین مقدار عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف بلال، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، در هیبرید دیررس ۷۰۴ بدست آمد و بیشترین مقدار تعداد دانه در بلال وشاخص برداشت بترتیب در هیبریدهای میانرس ۶۴۷ و زودرس ۳۷۰ مشاهده گردید. واکنش هیبریدهای مورد مطالعه به افزایش تراکم در صفات مختلف متفاوت بود به گونهای که بیشترین مقدار عملکرد دانه در هیبرید ۷۰۴ در تراکم ۷/۵ هیبرید ۶۰۴ و ۶۴۷ در تراکم ۸/۵ در هیبرید ۳۷۰ درتراکم ۹/۵ بوته در متر مربع بدست آمد. در تمام هیبریدها با افزایش تراکم از ۶/۵ به ۹/۵ بوته در متر مربع از میزان تعداد دانه در ردیف بلال، تعداد دانه در بلال کاسته شد.