سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مینا ابراهیمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زنجان
مجید پوریوسف – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان
مهدی راستگو – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
ملیحه قنبری مطلق – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی تاریخ کاشت، تراکم بوته و کنترل علف های هرز بر محتوای روغن و پروتئین دانه سویا آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تاریخ کاشت در دو سطح (۶ و ۱۹ خرداد) و تراکم بوته در سه سطح (۲۵، ۳۳ و ۵۰ بوته در مترمربع) بصورت فاکتوریل به عنوان عامل اصلی و علف های هرز در دو سطح (کنترل و عدم کنترل علف های هرز) به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد دانه، عملکرد روغن و پروتئین بطور معنی داری تحت تاثیر تاریخ کاشت، تراکم گیاهی و کنترل علف های هرز قرار گرفت. درصد روغن دانه تحت تاثیر هیچیک از عوامل مورد بررسی قرار نگرفت. بیشترین محتوای پروتئین دانه مربوط به تاریخ کاشت ۶ خرداد و عدم کنترل علف هرز بود. تاثیر تراکم گیاهی بر درصد پروتئین دانه معنی دار نبود. بیشترین عملکرد دانه، عملکرد روغن و پروتئین از تاریخ کاشت ۶ خرداد، تراکم ۵۰ بوته در متر مربع و در شرایط عدم حضور علف هرز حاصل شد.