سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن خدادادی – عضو هیات علمی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
علی احسان نصرتی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده:

سیر (Allium sativum L.) یکی از سبزیهای مهم از نظر اقتصادی و بهداشتی در ایران و استان همدان است و نقش مهمی در حفظ سلامت انسانها دارد. یکی از مهمترین فاکتورهای مؤثر بر عملکرد و تولید سیر کاشت در تاریخ مناسب و تراکم بهینه می باشد. لذا این تحقیق به منظور تعیین اثرات تاریخ کاشت و تراکم مناسب بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر سفید همدانی طی دو سال زراعی (۸۷-۱۳۸۵) در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان اجرا گردید. این تحقیق به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه مرکب دو ساله نشان داد که تاریخ کاشت و تراکم و اثر متقابل آنها در سطح ۱% بر روی عملکرد سیر در هکتار معنی دار بود. با توجه به نتایج این تحقیق بهترین تیمار تاریخ کاشت ۳۰ مهر با تراکم ۷۴۰ هزار بوته در هکتار با عملکرد ۲۴/۱ تن در هکتار بوده و برای کشت سیر همدانی در مناطق سیرکاری استان قابل توصیه می باشد.