سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین فرنیا – استادیار و عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
کامران کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علی جلیلیان – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ۱۴ هیبرید ( ۱۲ هیبرید امیدبخش و ۲ هیبرید تجاری به عنوان شاهد) ذرت دانه ای زودرس، این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. دو تاریخ کاشت ۲۵ خرداد و ۵ تیر ماه در کرت های اصلی و فاکتور هیبرید در کرت های فرعی مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج آزمایش نشان داد که تاریخ کاشت اثر معنی داری بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد داشت. میزان این صفات در تاریخ کاشت اول بیشتر بود . عملکرد دانه در تاریخ کاشت دوم نسبت به تاریخ کاشت اول ۹/۴۸ درصد کاهش یافت. به علاوه اثر هیبرید بر تمام صفات مورد ارزیابی معنی دار بود، در ر ابطه با اثر ارقام نیز حداکثر عملکرد دانه در ارقام شاهد Ksc500 و Ksc400 ( به ترتیب ۱۵/۸۲ و ۱۵/۰۱ تن در هکتار) به دست آمد و از بین ارقام امید بخش نیز بیشترین میزان عملکرد مربوط به هیبریدهای KE76010/121 × K1264/5-1 و KE76009/122 × K1264/5-1 و KE76009/173 × K1264/5-1 بود که با ارقام شاهد تفاوت معنی داری نشان ندادند، لذا این ارقام برای کشت دوم ذرت دانه ای در مناطق معتدل استان کرمانشاه، مناسب به نظر می رسند.