سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید علی طباطبائی – گروه زراعت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
غلامحسین تیموری – گروه زراعت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی و تعیین بهترین تاریخ کاشت ژنوتیپ های مختلف کلزا جهت دستیابی به حداکثر عملکرد و کاهش خسارت ناشی از سرمازدگی و بررسی اثر متقابل آندو در سال زراعی ۸۸-۸۷ اجرا گردید. در طول اجرای طرح از صفات تاریخ جوانه زنی، رشد قبل از زمستان، مقاومت به سرما، رشد تا مرحله گلدهی، شروع و خاتمه گلدهی، طول دوره گلدهی، ارتفاع بوته، تاریخ رسیدن، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و عملکرد یادداشت برداری گردید. تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح و فاکتور فرعی شامل ۱۰ رقم کلزا بود. ارتفاع بوته ارقام در تاریخ های مختلف کاشت اختلاف معنی داری داشت. ارقام مختلف از نظر تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف دارای اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد بودند. این صفات تحت تاثیر تاریخ های مختلف کاشت نیز قرار گرفت. عملکرد در تاریخ کاشت های مختلف متفاوت بود. بهترین تاریخ کاشت اوایل تا اواسط مهر و ارقام زرفام، ساری گل و اپرا به ترتیب با عملکرد ۳۸۰۰، ۳۵۵۰ و ۳۲۰۰ کیلوگرم در هکتار برتر از سایر ارقام بودند.