سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عسکر قنبری عدیوی – کارشناس ارشد زراعت، مدرس آموزشکده کشاورزی شهرکرد
رسول رحیمی – کارشناس ارشد باغبانی

چکیده:

منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام گلرنگ در استان چهارمحال و بختیاری این آزمایش در بهار وتابستان ۱۳۸۸ در مرکز تحقیقات کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری (شهرستان شهرکرد) به اجرا در آمد. آزمایش به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی تاریخ کاشت در سه سطح ۱ خرداد D1 1 تیر = D215 تیر D3 و فاکتور فرعی شامل ژنوتیپ در چهار سطح زنده رو V1گلدشت= V2محلی اصفهان= V3 و لاین جدید V4 =E2428 بود. نتایج این آزمایش نشان داد اثر تاریخ کاشت بر روی همه صفات مورد مطالعه از جمله عملکرد و اجزای عملکرد در سطح ۱% معنی دار و شاخص برداشت نیز در سطح ۵% معنی دار گردید و فقط اثر تاریخ کاشت بر روی وزن صد دانه معنی دار نشد. اثرات متقابل تاریخ کاشت و ژنوتیپ بر روی تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه در واحد سطح و عملکرد روغن در واحد سطح در سطح ۱% و بر روی سایر صفات معنی دار نشد. بیشترین تعداد طبق در بوته مربوط به ژنوتیپE2428 با ۱۲/۷ گزارش گردید. همچنین بیشترین تعداد دانه در طبق برای ژنوتیپ ۲۴۲۸ E و محلی اصفهان در تاریخ کاشت اول با ۴۱ دانه در طبق ثبت شد بیشترین وزن صد دانه نیز در هر سه تاریخ کاشت به ژنوتیپ ۲۴۲۸ E با ۳/۱ گرم اختصاص یافت بیشترین تعداد دانه در بوته مربوط بهژنوتیپهای ۲۴۲۸E با ۵۱۷ در تاریخ کاشت اول بود. همچنین ژنوتیپ گلدشت با درصد روغن ۳۱ % در تاریخ کاشت دوم بیشترین درصد روغن را به خود اختصاص داد