سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کامران کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
روژین قبادی – کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظوربررسی اثرتاریخ کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد ۱۴هیبرید۱۲هیبرید امیدبخش و ۲هیبرید تجاری به عنوان شاهد ذرت دانه ای زودرس این آزمایش بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴تکرار انجام شد تاریخهای کاشت ۲۵خرداد و۵تیرماه درکرتهای اصلی و فاکتورهیبرید درکترهای فرعی مورد ارزیابی قرارگرفتند نتایج نشان داد تاریخ کاشت اثرمعنی داری برعملکرد دانه و اجزای عملکردداشت داشت میزان تمام صفات مورد بررسی به جزمحتوای پروتئین دانه درتاریخ کاشت اول بیشتر بود عملکرد دانه درتاریخ کاشت دوم نسبت به تاریخ کاشت اول به میزان ۹/۴۸% کاهش یافت به علاوه اثرهیبرید برتمام صفات مورد ارزیابی غیرازمحتوای پروتئین دانه معنی دار بوددررابطه با اثرارقام نیز حداکثر عملکرد دانه درارقام شاهد Ksc500 Ksc400 به دست آمد و از بین ارقام امیدبخش نیز بیشترین میزان عملکرد مربوط به هیبریدهای KE76010/121 × K1264/5-1 ، KE76009/122 × K1264/5-1 وKE76009/173 × K1264/5-1 بود که با ارقام شاهد تفاوت معنی داری نشان ندادندلذا این ارقام برای کشت دوم ذرت دانه ای درمناطق معتدل استان کرمانشاه مناس به بنظر می رسند.