سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نادیا بهره مند – اعضا هیئت علمی گروه تولیدات گیاهی دانشگاه جیرفت
اعظم سیدی – اعضا هیئت علمی گروه تولیدات گیاهی دانشگاه جیرفت
زهرا امیر محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

این تحقیق جهت دستیابی به بهترین روش تولید و مناسب ترین تاریخ کاشت به منظوراستفاده درکشت پاییزه به صورت مستمر(تولید در ماه های بهمن واسفند)و عرضه محصول خارج از فصل با استفاده از یک آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه جیرفت در سال ۱۳۸۵ اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی ۴ تاریخ کاشت و ۳ سیستم تولید پیاز شامل : تاریخ کاشت (A) به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح شامل a1 : تاریخ کاشت اول مهرماه، a2: تاریخ کاشت ۱۰ مهرماه ، a3 : تاریخ کاشت ۲۰ مهرماه و a4: تاریخ کاشت ۳۰ مهرماه وسیستم کاشت (B) به عنوان فاکتور فرعی در سه سطح شامل b1: کاشت مستقیم بذر و b2: کاشت نشاء و b3: کاشت پیازچه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد بهترین ومناسب ترین تاریخ کاشت برای هر سه سیستم کاشت اول مهرماه بود. مناسب ترین روش کشت پیازچه بوده ودر منطقه قابل توصیه می با شند.