سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده لیلا موسوی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ارومیه
مهدی تاجبخش – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
علیرضا عیوضی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر زمان برداشت بر درصد روغن، عملکرد روغن و شاخص برداشت روغن آزمایشی در سال زراعی ۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام شد. . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا گردید که در آن ارقام آزمایشی در ۴ سطح (محلی اصفهان، گلدشت PI250536 ،IL111 به عنوان فاکتورa و تاریخ های برداشت در ۳ سطح ( ۱۵ و۳۰و۴۵ روز پس از گلدهی) به عنوان فاکتورb در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر متقابل ارقام آزمایش و تاریخ برداشت برای هر سه صفت معنی دار می باشد. نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد که لاینPI250536 دارای بیشترین شاخص برداشت روغن و عملکرد روغن در تاریخ برداشت سوم می باشد.