سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مراد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران
آرش محمد زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران
هادی محمد علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تهران
رضا امیر نیا – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

تابش پرتوهای گاما بر روی بذور یکی از راه های افزایش جوانه زنی بذور و حصول مقدار عملکرد بالاتر می باشد که البته مقدار تابش این پرتو بسیار مهم است. این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی در ۳ تکرار با تیمارهای ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ گری پرتو گاما که توسط کبالت- ۶۰ تامین شده بود به همراه تیمار شاهد در دو سطح گخانه ای و آزمایشگاهی انجام گرفت. نتایج حاصل از شرایط آزمایشگاهی نشان داد که بین درصد جوانه زنی نهایی و وزن خشک گیاهچه در سطح احتمال ۱ درصد و بین وزن تر گیاهچه در سطح احتمال ۵ درصد اختلاف معنی داری وجود دارد، بطوریکه در این صفات تیمار دز ۳۰۰ گری بهترین وضعیت را نسبت به سایر تیمارها دارد. نتایج حاصل از شرایط گلخانه ای نشان داد که بین غلظت کلروفیل در دزهای مختلف پرتو گاما در سطح احتمال ۱ درصد اختلاف معنی داری وجود دارد و نتایج مقایسه میانگین نشان داد که تیمار دز ۴۰۰ گری با غلظت کلروفیل ۲۴/۰۲ بیشترین مقدار را دارد. بطور کلی نتایج آزمایشات انجام شده نشان م یدهد که تیمار پرتو گاما بین صفات مورد بررسی تأثیر ناهمگنی دارد، بطوریکه دز مشخصی در برخی صفات باعث کاهش و در برخی دیگر باعث افزایش صفات مورد بررسی شده است.