سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مسعود تاجیانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
اسماعیل علی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

ارقام و اطلاعاتی که بیانگر عملکرد مالی شرکت ها حتی در واحدهای بسیار کوچک می باشند معمولاً مفصل است. به منظور استفاده از این ارقام لازم است آنها را به شکل اطلاعات قابل درک، مرتبط با یکدیگر و حتی الامکان محدود تبدیل و سازماندهی کرد تا تجزیه و تحلیل عملکرد مالی مفید و کارساز باشد. تحلیل گران مالی که به تجزیه و تحلیل عملکرد مالی واحدهای انتفاعی می پردازند، معمولاً ابزارهای مختلفی را جهت امر تحلیل گری به کار می گیرند. ابزار اصلی تحلیل گری مالی، استفاده از نسبت های مختلف مالی است. هدف این پژوهش دستیابی به پاسخی واضح جهت پرسش اصلی تحقیق مبنی بر اهمیت بکارگیری ابزارهای مالی بر فرآیند خصوصی سازی می باشد. در پژوهش حاضر جهت بررسی اثرات بکارگیری ابزارهای مدیریت مالی بر فرآیند خصوصی سازی از طرح تحقیق پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل در دوره های زمانی سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصی شدن شرکت های مختلف طی سالهای ۱۳۷۶ لغایت ۱۳۸۹ بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده استفاده شده است. در این پژوهش دو دسته فرضیات اصلی و فرعی مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیات اصلی به نسبت های مالی قبل و بعد از فرآیند خصوصی سازی در شرکت های خصوصی شده و فرضیات فرعی به نسبت های مالی شرکت های خصوصی شده و هم صنعت دولتی بورسی طی یک دوره زمانی مشابه پرداخته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی تحقیق بیانگر وجود رابطه معنی داری بین شرکت ها و تأئید تاثیر پذیری نسبت های مالی شرکت های خصوصی شده از فرآیند خصوصی سازی است و نتایج حاصل از آزمون فرضیات فرعی تحقیق نشاهندهنده عدم وجود تفاوت معنی داری در متغیرهای این تحقیق به استثنای نسبت سود متعلق به هر سهم شرکت های مورد مطالعه می باشد.