سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سکینه فرجی – محقق باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی
روح انگیز نادری – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
عروج عبادلی – استاد آکادمی ملی علوم باکو
محمود دلفانی – استاد آکادمی ملی علوم باکو

چکیده:

با توجه به اینکه بازاررسانی گلهای شاخه بریده بوسیله کاهش کیفیت گلها محدود می گردد. در این آزمایش تأثیر جیبرلیک اسید وبنزیل آدنین به منظور بهبود کیفیت وطول عمر گلهای شاخه بریده مورد بررسی قرار گرفت. پیازها قبل از کشت بوسیله ۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم در لیتر جیبرلیک اسید و ۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین به مدت ۶ تیمار شده سپس کشت گردیدند. در ادامه اثر تیمارهای مختلف بر روی ویژگیهای قبل از برداشت و طول عمر گلهای شاخه بریده در پس از برداشت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیقات نشان داد جیبرلیک اسید با غلظت ۱۵۰ میلی گرم در لیتر بیشترین تأثیر را بر جوانه زنی بذرها و ظهور ساقه گل دهنده به ترتیب پس از ۱۲ و ۵۰ روز بعد از کشت داشت. در ادامه جیبرلیک اسید با غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر باعث افزایش قطر، تعداد گلچه و طول ساقه گلدهنده گردید . نتایج این آزمایش نشان داد بنزیل آدنین ( ۲۰۰ میلی گرم در لیتر) و جیبرلیک اسید ( ۵۰ میلی گرم در لیتر) باعث بهبود طول عمر گلهای شاخه بریده می گردند.