سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان نظربیگی – دانشگاه جامع علمی کاربردی پارسیان کارشناس ارشد زیست شناسی گیاهی گرایش فیزی
نازنین بلوچی – شجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلا

چکیده:

استفاده گردید. باشد.بذر های RGS به منظور بررسی اثرات توأم شوری و سالیسیلیک اسید از ارقام کلزا با نام های هایولا ۴۰۱ و مذکور از محل مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان لرستان تهیه گردیدند. در این آزمایش بذور اصلاح شده ارقام مورد نظر پس از استریل شدن توسط محلول هیپوکلریت سدیم ۲۰ درصد مورد استفاده قرار گرفتند. پس از کشت بذرها در محیط آزمایشگاهی ، ۶۵۰ انتقال داده شدند. ml دانه رست های سالم به محیط کشت نیم قدرت هوگلند در ظرف های با ظرفیت پس از گذشت مدت زمان ۲۴ ساعت تحت تیمارهای مختلف نمک و سالیسیلیک قرار گرفتند. گیاهان مذکور در اتاقک های تعیین شده در دوره روشنایی و تاریکی به ترتیب ۱۶ و ۸ ساعت قرار گرفتند. گیاهان مذکور به منظور تهویه هوای ظروف هر روز ۱۵۰ میلی مولار و میزان ،۱۰۰ ، به مدت ۲ ساعت مورد هوادهی قرار گرفتند. تیمارهای اعمال شده شامل شوری های ۷۵ ۵ میکرو مولار در نظر گرفته شد. پس از گذشت مدت زمان ۲۰ روز سنجش آنزیم های کاتالاز و μM سالیسیلیک اسید نیز پراکسیداز در قسمت های ریشه و برگ انجام گرفت. باتوجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که با افزایش میزان تنش شوری، میزان آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز به طرز معنی داری افزایش می یابد که این افزایش در ریشه هر دو رقم بیشتر از برگ ۵ به محیط های فوق میزان آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز افزایش نشان μM نشان داده شد. با افزودن سالیسیلیک اسید با غلظت داد که این امر به از بین بردن اثرات مخرب شوری و تعدیل اثرات آن کمک می کند.