سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
رضوان لک – کارشناسی ارشد

چکیده:

در این پژوهش پاسخ های فیزیولوژیکی دو رقم RGS و Hayola 401 از گیاه کلزا ( Brassica napus L) به تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات بر روی گیاهان ۱۰ و ۲۰ روزه در محیط کشت هیدروپونیک (هوگلند) و با سه تکرار، در شرایط یکسان آزمایشگاهی انجام گردید. در این بررسی میزان محتوای نسبی آب (RWC)، سرعت رشد نسبی (RGR)، سرعت ماده سازی خالص (NAR) و نسبت سطح برگ (LAR) در گیاهک ها با افزایش شوری کاهش یافت. همچنین تنش شوری میزان انباشتگی پرولین و سدیم را درون بخش های مختلف گیاهک ها افزایش داد در حالیکه میزان پتاسیم آنها به شدت کاهش یافت. افزودن تیمار آسکوربات ۰/۲ میلی مولار به غلظت های مختلف نمک توانست اثرات مخرب شوری را تعدیل کند، بطوری که با افزایش میزان فاکتورهای رشد توانست از انباشتگی پرولین و سدیم درون گیاهک ها کاسته و میزان پتاسیم را افزایش دهد. در بررسی ها نشان داده شد که رقم Hayola 401 نسبت به رقم RGS، مقاومت بیشتری در برابر شوری دارد.