سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی بابائیان – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه زابل و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
یاسر اسماعیلیان – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه زابل و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
احمد قنبری – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثر کاربرد عناصر غذایی ماکرو و میکرو در تلفیق با کود دامی بر روی برخی خصوصیات شیمیایی خاک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل انجام شد. تیمار نسبتهای مختلف کودهای دامی و شیمیایی به صورت: ۱۰۰ درصد کود دامی (F1)، ۰۰ درصد کود شیمیایی(F2)، درصد کود دامی + ۵۰ درصد کود شیمیایی(F3) و شاهد (F4)، به عنوان فاکتور اصلی و استفاده از عناصر غذایی به صورتهای سولفات آهن (N1)، سولفات روی (N2)، سولفات منیزیم (N3) و شاهد (N4) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج این تحقیق نشان داد تیمارهای نسبتهای کودی به جزء صفت تعداد دانه در سنبله بر کلیه صفات عملکرد و اجزای عملکرد دانه اثر معنیداری داشت.