سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا زراعتکار – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه زابل
سید محمود طباطبایی – عضوهیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زابل
مرتضی دهقان – کارشناس ارشد اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی
مهدی زراعتکار – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی بیرجند

چکیده:

رشد روزافزون جمعیت و افزایش تقاضای آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و بهداشتی از یک طرف و تغییرات اقلیمی، خشکسالیهای شدید و متوالی سالهای اخیر به خصوص در مرکز و شرق ایران باعث شده است که بیلان منابع آب زیرزمینی و آبخوانهای این نواحی منفی گردد، این موضوع باعث شده است اکثر دشتهای استانهای مرکزی و شرق کشور در حالت بحرانی و فوق بحرانی قرار گیرد که ادامه این روند باعث فشردگی آبخوانها و از بین رفتن خاصیت آبگیری آن خواهد شد. به منظور بررسی اثرات برداشتهای بی رویه از منابع آب بر کمیت و کیفیت منابع آب و همچنین اثرات خشکسالیهای متوالی در استان آبخوان دشت بیرجند انتخاب و مورد بررسی قرارگرفت. در این تحقیق با استفاده از میزان بارندگی در دوره آماری و همچنین میزان تخلیه انجام شده از منابع آب زیرزمینی)چشمه، چاه و قنات( دشت بیرجند بیلان آب دورههای مختلف و همچنین کیفیت منابع آبزیرزمینی آبخوان نیز در این دوره تعیین گردید. نتایج نشان داد که افت تجمعی آبخوان در دوره آماری سالهای ۶۵-۸۷ ۸/۴۱ متر و افت سطح آب آبخوان بیرجند به طور متوسط ۰/۳۷۹ متر بوده است. این موضوع باعث شده است که کیفیت آب این دشت به شدت افت کرده به طوریکه در سالهای اخیر برای حفظ کمیت و کیفیت از منابع آب دشت سربیشه استفاده شود.