سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرزو سعیدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
مسعود زاده باقری – معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
بهنام بهروزنام – رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

چکیده:

درآزمایشی اثرتلقیح بذرگل آهار با برخی کودهای بیولوژیک شامل نیتروکسین ازتوباکتر، آزوسپیریلیوم فسفاته بارور ۲وکمپوست پس ماندهای آلی برجذب برخی عناصرغذایی بررسی گردید این آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴تیمار و ۳تکرار صورتگرفت نتایج نشان دهنده اثرات مفید تلقیح برمیزان جذب یونهای فسفر، پتاسیم و سدیم بوده و درنهایت کودفسفاته بارور ۲ به عنوان بهترین تیمار تاثیر گذار انتخاب گردید.