سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمیل بهرامپور – اعضاء هیات علمی بخش علوم دامی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
یدالله بدخشان – اعضاء هیات علمی بخش علوم دامی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

چکیده:

برای بررسی اثرات بذر خرفه بر ر وی مصرف خوراک و ضریب تبدیل دردوره آغازین پرورش جوجه های گوشتی، یعنی هفته های اول،دوم و سوم پرورش آزمایشی طراحی شد که در آن ۲۴۰ قطعه جوجه گوشتی در یک طرح کاملا تصادفی در سه تیمار که هرکدام دارای چهار تکرار بودند قرار گرفتند. . بذر خرفه به جیره غذایی جوجه ها اضافه شد. تیمارهای مورد استفاده شامل جیره بدون بذر خرفه (تیمار شاهد) ، جیره دارای ۱۰ گرم در کیلوگرم بذرخرفه و جیره دارای ۲۰ گرم در کیلوگرم بذرخرفه بودند. نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد که مصرف خوراک و ضریب تبدیل در هفته اول، دوم و سوم به طور معنی داری (p<0.01) ونیز ضریب تبدیل در هفته دوم (۱۴-۷ روزگی) به طور معنی داری (p<0.01) تحت تاثیر قرار گرفت ولی بذر خرفه در هفته اول و سوم تاثیری بر ضریب تبدیل نداشته است.