سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عمار فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
میثم جانباز – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر

چکیده:

گلرنگ گیاهی یکساله، پهن برگ و بوتهای است. از دیدگاه تغذیه، روغن گلرنگ به دلیل داشتن مقادیر فراوانی از اسیدهای چرب اشباع نشده نظیر اسیدهای چرب لینولئیک و اولئیک مورد توجه می باشد. امروزه با توجه به مشکلاتی که مصرف بیرویه کودهای شیمیایی به وجود آورده است، استفاده از کودهای بیولوژیک در کشاورزی اهمیت فراوانی یافته است. به همین منظور آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش باکتری های محرک رشد در چهار سطح آزوسپریلیوم، ازتوباکتر، مخلوط آزوسپریلیوم و ازتوباکتر وعدم تلقیح به عنوان شاهد بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی تلقیح بذور با ازتوباکتر، آزوسپریلیوم، مخلوط ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر روی صفات وزن گیاهچه، وزن تر برگهای بوته، وزن تر ساقه، وزن خشک برگ و ساقه، ارتفاع بوته، در سطح احتمال ۵ درصد یا ۱ درصد میباشد.