سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عمار فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم وتکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی
رئوف سیدشریفی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالقیوم قلی پوری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
مسعود اصفهانی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

غلات مهمترین محصولات زراعی هستند که عملکرد دانه آنها به ۲۰۰۰ میلیون تن در سال میرسد. تریتیکاله با نام علمی X-Triticosecale غله جدیدی است که بوسیله انسان و در نتیجه تلاقی ژنوم های گندم و چاودار بوجود آمده است. جوانه زنی یکی از مراحل حساس در چرخه رشدی گیاهان به حساب می آید زیرا جوانه زنی نقش عمده ای را در تعیین تراکم نهایی گیاه از خود بجا می گذارد. کشاورزی ارگانیک یک سیستم تولیدی است که در آن کاربرد کودهای شیمیایی، حشره کش ها،علف کش ها و تنظیم کننده های رشد که به صورت مصنوعی تهیه می شوند مجاز نیست و کاربرد گسترده و مناسب کودهای زیستی، بقایای گیاهی، کودهای دامی، بقولات و کودهای سبز توصیه می شود. باکتری های محرک رشد باکتری های همزیست گیاه بوده که باعث افزایش رشد و نمو و عملکرد گیاه میزبان می شود. به منظور بررسی اثرات باکتری های محرک رشد آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا گردید. تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش باکتری های محرک رشد در چهار سطح آزوسپریلیوم، ازتوباکتر، سودوموناس و عدم تلقیح به عنوان شاهد بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تلقیح بذور با ازتوباکتر، آزوسپریلیوم، سودوموناس بر روی صفات وزن گیاهچه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، ارتفاع بوته، در سطح احتمال ۵ درصد یا ۱ درصد می باشد