سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عمار فتحی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان اردبیل
میثم جانباز – دانشجویان کارشناس ارشد علوم وتکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی
ژاله حقیقت –

چکیده:

سورگوم گیاهی یکساله، باریک برگ و بوته ای است. امروزه با توجه به مشکلاتی که مصرف بی رویه کودهای شیمیایی به وجود آورده، استفاده از کودهای بیولوژیک در کشاورزی اهمیت فراوانی یافته است. به همین منظور آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا گردید. تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش تلقیح بذور با باکتری های محرک رشد در چهار سطح آزوسپریلیوم، ازتوباکتر، سودوموناس و عدم تلقیح به عنوان شاهد بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تلقیح بذور با ازتوباکتر، آزوسپریلیوم، سودوموناس بر روی صفات درصد جوانه زنی، وزن گیاهچه، سرعت جوانه زنی، وزن خشک برگ و ساقه، ارتفاع بوته، در سطح احتمال ۵ درصد یا ۱ درصد می باشد.