سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عمار فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم وتکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی
رئوف سیدشریفی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالقیوم قلی پوری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
مسعود اصفهانی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بر شاخص سطح برگ، میزان انباشت ماده خشک و عملکرد در تریتیکاله رقم جوانیلو تحت تنش شوری آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال زراعی ۱۳۸۹ انجام شد. در این آزمایش سطوح شوری صفر، ۳۰ و۶۰ و ۹۰ میلی مولار در نظر گرفته شد. سطوح شوری مورد نظر با استفاده از از کلرید سدیم اعمال شد. نمونه گیری ها هر ۱۰ روز یک بار انجام گرفت و طی آن میزان شاخص سطح برگ، میزان انباشت ماده خشک و عملکرد محاسبه شد. بر اساس نتایج بدست آمده با افزایش تنش شوری میزان سطح برگ و انباشت ماده خشک و عملکرد کاهش یافت. همچنین کاربرد باکتری های محرک رشد باعث تعدیل روند کاهش میزان سطح برگ و انباشت ماده خشک و عملکرد در شرایط تنش شوری شده و اختلاف معنی داری با شاهد در سطح احتمال ۱ درصد ایجاد نمود. تیمار با مخلوط آزوسپریلیوم و ازتوباکتر دارای بیشترین قدرت تعدیل کنندگی اثرات شوری در مقایسه با سایر تیمارها بخصوص با تیمار شاهد را نشان داد.