سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صدقعلی زمانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
احمد بای بوردی –
رسول احمدی عدلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
لیلا عکاشه – کارشناس ارشد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات باقیمانده سولفات روی بررشد و ترکیب های شیمیایی کلزا Brassica napus .L. آزمایشی درسالهای ۱۳۸۲الی۱۳۸۴ بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو تیمار و سه تکرار در۲۰ خاک مختلف انجام شد تیمارهای این تحقیق شام لدو سطح روی صفرو۲۰ میلی گرم درکیلوگرم بصورت سولفات روی با مصرف سولفات روی درسال اول آزمایش میانگین عملکرد ماده خشک ۲۰ مزرعه از۱۵/۵۶ گرم درشاهد به ۲۱/۶۷ گرمدرگلدان درتیمارکودی افزایش یافت میانگین غلظت روی دربرگهای کلزا درقطعات شاهد از ۵۱/۵ به ۹۴/۹ میکروگرم درگرم وجذب کل روی از ۹۶۳به ۱۸۸۴ میکروگرم درگلدان درتیمار مصرف روی رسید سولفات روی باقیمانده درسال دوم موجب افزایش عملکرد کلزا نسبت به شاهد شد درسال دوم آزمایش عملکرددانه کلزا درتیمار مصرف روی ۱۲/۸ درصد نسبت به شاهد افزایش یافت و این افزایش معنی دار بود اثرباقیمانده سولفات روی غلظت روی کلزا را ۷۴درصد نسبت به شاهد افزایش داد درسال سوم ازمایش اثرباقیمانده سولفات روی عملکرد ماده خشک کلزا قبل از گلدهی را ۱/۹درصد و غلظت روی کلزا را ۲۲/۷۰ درصد نسبت به شاهد افزایش داد درسال سوم آزمایش عملکرد دانه ۵/۴ درصد درتیمار مصرف روی نسبت به شاهد افزایش یافت نتایج تحقیق انجام شده نشان داد بکارگیری سولفات روی درخاکهای آهکی بررشد و ترکیب شیمیایی کلزا حداقل تا سه سال موثر است