سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن میرابی مقدم – استادیار گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان
علی اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

دراینمقاله با ارایه یک مدل ریاضی میزان تاثیر بافت درشت روسازی برنرخ تصادفاتدرجاده های دوخطه برون شهری بررسی شده است داده های بافت درشت در قطعات مختلف جاده به کمک روش پخش ماسه جمع اوری و اطلاعات مرتبط با تصادفات دریک دوره زمانی ۳ ساله از گزارشات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استخراج گردیده است این داده ها به کمک روش رگرسیون خطی تعمیم یافته با ساختار خطای دو جمله ای منفی آنالیز و با ایجاد یک رابطه غیرخطی تاثیرات این نوع بافت برنرخ تصادفات ارزیابی شده است نتایج نشان دادکه در جاده های دو خطه برون شهری نرخ تصادفات درمحدوده ای معینی از میزان بافت ۱/۸-۱/۲میل یمتر افزایش یافته و بیش از این محدوده ثابت می ماند.