سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زین العابدین نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامران رهنما – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حجت اله ربانی نسب – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
میثم تقی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

پوسیدگی طوقه خربزه ناشی از Fusarium oxysporum f.sp. Melonis یکی از بیماریهای مهم این گیاه محسوب می شود. در این تحقیق اثرات ۹۰ ایزوله باکتری جدا شده از ریشه خریزه به روش کشت متقابل روی محیط PDA-NA بررسی شد که از میان ۳ ایزوله بیشترین اثر بازدار ندگی علیه F. oxysporum f.sp melonis را داشتند انتخاب گردیدند . بر اساس آزمایشات بیوشیمیایی این ۳ ایزوله در جنس Bacillus قرار دارند. تاثیر ترکیبات خارج سلولی قابل نفوذ در آگار، ترکیبات فرار گازی و کشت متقابل مورد بررسی قرار گرفت . در مورد ترکیبات خارج سلولی قابل نفوذ در آگار تمام ایزوله ها ۱۰۰ درصد مانع از رشد پرگنه عامل بیماری شدند. در مورد ترکیبات فرار گازی ایزوله ۱و ۲به ترتیب ۱۲٫۷۲ و ۱۲٫۴۳ درصد مانع از رشد عامل بیماری زا شدند که اختلاف معنی داری در سطح یک درصد با شاهد داشتند ولی ایزوله ۳ اختلاف معنی داری با شاهد نداشتند. در مورد کشت متقابل هر سه ایزوله باعث کاهش رشد پرگنه عامل بیماری زا شدند و اختلاف معنی داری در سطح یک درصد با شاهد داشتند.