سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی عقیقی شاهوردی کندی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت
فریده عباسی شاهمرسی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
احمد توبه – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

این آزمایش در دو زمین زراعی جداگانه با توجه به نوسانات زیاد در رشد و نمو علفهای هرز به صورت طرح فاکتوریل دو عاملی برپایه بلوکهای کامل تصادفیکه فاکتور اول: محصولات پوششی با سطوح شاهد بدون پوشش گیاهی ماشک گل خوشه ای، شبدرایرانی و چاودار، فاکتور دوم: سه نوع تاریخ کاشت گیاهان پوششی در شخم حداقل با دیسک و شخم معمولی با گاوآهن برگردان دار اجرا و ذرت به عنوان گیاه اصلی کشت گردید. بررسی اثرات بازدارندگی مواد تشکیل دهنده بقایا و ریشه نباتات پوششی برروی ذرت نشان داد که علاوه بر تغییر میزان ازت و نقش آن در کاهش میزان علفهای هرز مواد بازدارنده نیز در نباتات پوششی مورد بررسی وجو د داشته که بسته به شرایط مختلف برروی علفهای هرز تاثیر گذارده است از مهمترین دلایلوجود اثر بازدارندگی مربو ط به اندازه گیری درصد ازت ریشه و اندامهای هوایی نباتات پوششی است که با افزایش درصد ازت ریشه و اندامهای هوایی وزن و تراکم کل علفهای هرز در تیمارهای مربوطه کاهش نشان داد.در شخم معمول برعکس تیمار مربوط به چاودار دارای وزن و تراکم کل علفهای هرز کمتری نسبت به سایر تیمارها شد واین نشان دهنده پتانسیل بیشتر بازدارندگی و یا آزاد کردن ازت درچاودار نسبت به سایر نباتات می باشد