سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرناز زهی سعادت – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، گروه مکانیک ماشینها
عارف مردانی کرانی – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی، گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی،دان
روح اله جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، گروه مکانیک ماشینها

چکیده:

در بین روش های مختلف استحصال انرژی از تراکتور، بیشترین استفاده از طریق کشش مالبندی است که این روش بیشترین میزان تلفات را نیز به همراه دارد. تلفات در کشش مالبندی به علت فشرده شدن خاک د راثر افزایش باردینامیکی ناشی از وزن وسایل و تردد می باشد. فشردگی بیش از حد خاک در اثر افزایش بار عمودی و تردد سبب افزایش مصرف سوخت می شود. افزایش نیروی کششی و بازده زمین گیرایی سبب افزایش کارایی و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. در این تحقیق به بررسی اثرات بار دینامیکی و تردد بر روی نیروی کششی با استافده از آژمونگر تک چرخ محرک سویل بینی پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق از سویل بین موجود در دانشگاه ارومیه استفاده شده است. این آزمایشات با دو عامل بار دینامیکی در سه سطح ۱ و ۲و ۳ کیلو نیوتن و تردد در سه سطح ۱ و ۳ و ۵ بار عبور در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و با سه تکرار انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که تیمارهای تردد و بار دینامیکی در سطح احتمال ۵% اختلاف معنی داری بر نیروی کششی ایجاد کرده است همچنین نتایج نشان می دهد که با افزایش تعداد دفعات عبور نیروی کششی افزایش می یابد. نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش بار دینامیکی نیروی کششی افزایش پیدا می کند.