سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سکینه فرجی – محقق باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
طیبه بساکی – محقق باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

گلایل یکی از مهم ترین گل های شاخه بریده در ایران می باشد که بیشترین سطح زیر کشت را در میان گل های شاخه بریده به خود اختصاص داده است.با توجه به اینکه بازار رسانی گلهای شاخه بریده بوسیله کاهش کیفیت گلها محدود می گردد، در این آزمایش تاثیر ایندول ۳-استیک اسید بر روی بهبود کیفیت وطول عمر گلهای شاخه بریده گلایول مورد بررسی قرار گرفت.ابتدا پیازها بوسیله ۲۰۰،۱۵۰،۱۰۰،۰ میلی گرم در لیتر ایندول ۳-استیک اسید به مدت ۶ساعت تیمار شده سپس کشت گردیدند.تیمار ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر باعث افزا یش طول ساقه گلدهنده و درصد گلچه های باز شده گردید . تیمار ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم درلیتر به ترتیب باعث افزایش میزان کربوهیدرات موجود در گلبرگها وبرگها گردید .همچنین ایندول ۳ استیک اسید میزان پروتئین موجود در برگها وگلبرگها را افزایش داد. نتایج این پژوهش نشان داد ا یندول ۳-استیک اسید بوسیله افزایش کربوهیدراتهای محلول وبه تاخیر انداختن تجزیه کلروفیل و پروتئین ها طول عمر گلهای شاخه بریده را افزایش داد.