سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین ویسه – گروه بیو لوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی ماشینچیان – گروه بیو لوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این تحقیق اثرات غلظت های مختلف فلزات مس و سرب بر میزان نرخ تنفس صدف Anodonta cygneaبا هدف کاربرد نرخ تنفس به عنوان شاخص سنجش آلودگی فلزات سنگین مورد بررسی قرار گر فته است. اندازه گیری گردید. بدین منظور در تابستان ۱۳۸۶ نمونه های صدف از منطقه سمسکنده ساری جمع آوری گردید وبعد از انتقال به محیط آزمایشگاه وپس از پشت سر گذاشتن زمان سازگاری به کمک روش وینکلر نرخ تنفس صدف ها در سه غلظت ۰/۵ ، ۱/۵ و ۲/۵ ppm فلز مس و همچنین ۰/۱ ، ۰/۲۵ و ۰/۳ ppm فلز سرب در طی چهار زمان ۲۴ ، ۴۸ ، ۷۲ و ۹۶ ساعت در سه تکرار اندازه گیری گردید.پس از زیست سنجی وخشک کردن در دستگاه آون در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت ،وزن خشک صدف توسط ترازو اندازه گیری گردید . نتایج حاصل بیانگر آن است که. باافزایش غلظت فلز مس در زمان معین نرخ تنفس کاهش یافته است .در غلظت معین با افزایش زمان در معرض قرار گیری نرخ تنفس کاهش یافته است. در غلظت های مختلف فلز سرب، با افزایش غلظت فلز سرب در زمان معین نرخ تنفس افزایش یافته است.