سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد صدیقی ممان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گرایش سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران
هلیه عباسی – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین پژوهش به بررسی اثرات انعطاف پذیری فنداسیون ها بر پاسخ لرزه ای دیوار های برشی بتن مسلح پرداخته شده است. به این منظور، ۴دیوار برشی با ارتفاع های مختلف ۴ و ۸ و ۱۲ و ۱۶ طبقه) در نظر گرفته شدند و طبق ضوابط طراحی لرزه ای تغییر مکانی طراحی شدند. پی هابا درصدهای مختلف بلند شدگیuplifting) برای هر یک از دیوارها طراحی شد تا تاثیرات انعطاف پذیری پایه در نظر گرفته شود. سپس همه دیوارها در حالتهای پایه گیردار و انعطاف پذیر آنالیز شده و نتایج در حالتهای حداکثر تغییر مکان جانبی نسبی و تقاضای شکل پذیری با یکدیگر مقایسه شده است. برای این سازه ها از آنالیز تاریخچه زمانی غیر خطی با شتاب افزاینده IDA) استفاده شده است. نتایج تحلیلها نشان میدهد که در حالت کلی حداکثر جابجایی در تراز بام دیوارهای برشی و حداکثر دوران پی در یک زمان اتفاق نمی افتد. به واسطه این تفاوتها باید انتظار داشت که تغییر مکانهای اضافی که در اثر دورانهای فنداسیون به سازه تحمیل شده است، حتی در مقادیر بالای بلند شدگی اهمیت چندانی ندارد. در این مطالعه از رویکرد تیر بر روی فنداسیون وینکلر غیر خطی به منظور مدلسازی رفتار خاک استفاده شده است از نرم افزارOPEENSEES برای مدل سازی و آنالیز تاریخچه زمانی استفاده شده است.