سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبداله حسینی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهرداد صدیقی ممان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گرایش سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از انواع متداول سازه های ساختمانی موجود قابهای خمشی بتن مسلح می باشند. فرض آیین نامه ها برای مدلسازی، بارگذاری، تحلیل وطراحی چنین سازه هایی بر مبنای وجود تکیه گاه گیردار در پای سازه ها می باشد. مدلسازی سازه ها بر این اساس و در نظر نگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه این نگرانی ها را همواره به همراه دارد که پاسخ سیستم متفاوت تر از پاسخ واقعی سازه باشد. بنابراین برای بررسی دقیقتر عملکرد قابهای خمشی بتن آرمه لازم است اثرات انعطاف پذیری خاک به نحو مناسبی لحاظ شود. در این پژوهش با مدلسازی سیستم خاک -سازه و مطالعه پارامترهای تاثیرگذار از جمله نوع خاک و تعداد طبقات به بررسی اثرات اندرکنش خاک و سازه پرداخته شده و نتایج آن با مدلهای بدون در نظر گرفتن این اثرات به لحاظ ارزیابی عملکرد سازه مورد مقایسه قرار گرفته است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که در نظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه باعث افزایش پریود سازه می شود که این مقدار افزایش با توجه به نوع خاک و سختی سازه متفاوت است و هرچه نسبت سختی سازه به خاک بیشتر شود این میزان افزایش پریود بیشتر خواهد شد