سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام رجبی – گروه مهندسی عمران دانشگاه اراک
علیرضا آذربخت –

چکیده:

درنظر گرفتن مدل خاک پی سازه باعث تغییر درپاسخ لرزه ای سازه ها می گردد با این حال دراغلب موارد مساله اندرکنش درروند تحلیل و طراحی سازه ها نادیده گرفته می شود که علت این امر تصور عموم مهندسین برمحافظه کارانه بودن اثرات آن برپاسخ لرزه ای سازه هاست با وجود اینکه زمان تناوب و میرایی سازه درحالت درنظر گرفتن اندرکنش تغییر یافته و اغلب باعث کاهش نیروهای ورودی میگردد لیکن این فرضیه درتمامی حالات صحت نداشته و می تواند باعث تخمین غیرمحافظه کارانه تقاضای لرزه ای گردد هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر انعطاف پذیری پی برنحوه اعمال ضریب اصلاح تقاضای عضو دردستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود می باشد بدین منظور از روش ساده و درعین حال با دقت مناسب تیر مستقبر برخاک غیرخطی وینکلر استفاده شده است.