سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا میرکریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران واحد علوم و تحقیقات
احمد عباسی مقدم – بانک ژن گیاهی ملی ایران
جواد مظفری –
ثریاسادات موسوی – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

سیب زمینی زراعی بانام علمی سولانوم توربرزوم یکی ازمحصولات مهم استراتژیک درسطحجهان می باشد هدف ازاین تحقیق ارزیابی اثرات اندازه گلدان و ژنوتیپ درتولید غده چه بوده و این مطالعات برپایه طرح کاملاتصادفی بصورت فاکتوریل با دو فاکتور سه تکرار هفت ژنوتیپ و دو اندازه گلدان صورت گرفته است گیاهچه های عاری از ویروس از جوانه های بریده شده درمحیط MS ریزازدیادی و سپس به محیط گلخانه منتقل گردیدند آنالیز آماری نشان داد که بین اندازه گلدان ژنوتیپ و اثرمتقابل اندازه گلدان و ژنوتیپ درسطح احتمال ۱درصد اختلافمعنی دار وجود دارد نتایج نشان داد که با توجه به تعدادوزن کل و نسبت طول به عرض غده چه ها گلدانهای بزرگ برتری نسبی نسبت به گلدانهای کوچک داشتند.