سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا گلستان – استادیار بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت ا
مجید جوانمرد – استادیار بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی پژوهشکده شیمی پژوهشگاه فناور

چکیده:

انالیز گاز کروماتوگرافی از روغن ماهی کیلکا نشان دهنده آن است که غنی از اسیدچرب ایکوزاپنتا نوئیک اسید و پس از آن اسید چرب دوکزاهگزانوئیک می باشد که ارزش تغذیه ای بالایی دارد اما همین ارزش می تواند اثرات منفی در ماندگاری این ماده ارزشمند بازی کند و آن به جهت اکسیداسیون سریع این روغنهاست دراین تحقیق بر آن شدیم برروی خالص سازی ترکیبات فنولیک از سبوس برنج با دو تکنیک استفاده از روش مرسوم سوکسله و روش نوین استفاده از اولتراسوند و دو نوع حلال آب و متانول ۸۰% مطالعه کنیم میزان ترکیبات فنولیک حاصل از سبوس برنج با هر دو روش بوسیله روش اسپکتروفوتومتریک و استفاده از معرف Folin -Ciocalteu اندازه گیری شد و پس از آن برای بررسی فعالیت انتی اکسیدانی عصاره های حاصل از سبوس برنج به میزان ۱۰۰۰ ، ۵۰۰ و ۲۰۰۰ ppm به نمونه های روغن ماهی کیلکا اضافه شد و برای مقایسه از انتی اکسیدان سنتزی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن به میزان مجاز ۱۰۰ppm استفاده شد پایداری روغنها در برابر اکسیداسیون توسط انالیز ۲-tiobarbituric acid value وperoxide value بررسی شد.