سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهربانو عباسی جندانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه یزد
حسین ملکی نژاد – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده:

تعیین وضعیت کیفی آب و روند تغییرات آن از اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی های آتی و مدیریتی مناسب منابع آب برخوردار است. هدف از این تحقیق، بررسی اثرات انتقال آب به یزد بر روی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت کوهپایه-سگزی اصفهان می باشد. در راستای این هدف از داده های بیش از ۵۰ چاه واقع در این دشت در دوره آماری ۱۳۸۹-۱۳۷۴ برای آنالیز کیفیت آب استفاده شده است. پارامترهای آماری مربوط به دوره های قبل تجزیه و تحلیل و بعد از انتقال آب و روند داده ها با آزمون من-کندال بررسی شد. در نهایت کیفیت آب برای آبیاری نیز با روش ویل کوکس طبقه بندی شد. نتایج نشان داد که اکثر پارامترها بر خلاف دوره قبل از انتقال، در دوره بعد از انتقال، دارای روند معنی دار صعودی می باشند. طبقه بندی آب با دیاگرام ویل کوکس نیز نشان داد که کیفیت آب در هر دوره برای کشاورزی نامناسب بوده است. هر چند که کاهش بارندگی ها و تغییرا ت کاربری اراضی در بالادست از دیگر عوامل مهم مؤثر بر کاهش کیفیت و کمیت منابع آب پایین دستی محسوب می شود، ولی در دوره بعد از انتقال کیفیت منابع آب منطقه کاهش بیشتری را نشان می دهد.