سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود لطیفیان – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور
عبدالامیر راهنما – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرات الگوی کاشت شامل انتخاب محل، فاصله کشت، میانه کاری، تنوع ارقام موجود ووجود یا عدم وجود بادشکن بر شدت خسارت آفات و بیمارهای مهم خرما انجام شد. روش تحقیق در این مطالعه از نوع تحقیق پیمایشی بود در این تحقیق و در طی دو سال مطالعه جمعاً از تعداد ۶۵ نخلستان نمونه برداری بعمل آمد. برای بررسی شدت آلودگی هر یک از آفات و بیماریها از هر نخلستان تعداد ۱۵ اصله نخل انتخاب شده درصد آسیب برآورد گردید. شاخص های الگوی کشت در هر نخلستان از طریق مشاهده انجام و یا عدم انجام نوع فعالیت و مصاحبه با مالکین و مسئولین مراکز خدمات منطقه ارزیابی گردید. نتایج نشان داد شدت آسیب کرم میوه خوار، کرم گرده خوار، موریانه ،بیماری خامج و لکه مستطیلی در شرایط نخلستانهای واقع در اطراف رودخانه ها کمتر از نواحی دشت می باشد . اما شدت آسیب ا کنه تارتن، سوسک شاخدار، سوسک شاخک بلند و شپشک ها در شرایط نخلستانهای واقع در اطراف رودخانه ها بیشتر می باشد. در اکثر نخلستانها کشت یکنواختی از یک رقم خاص وجود ندارد و در مناطق مختلف انواعی متنوعی از ارقام کاشت گردیده است. انتخاب رقم یا ارقام از موارد مدیریت زراعی (انتخاب الگوی کاشت ) بوده که شدت آسیب آفات و بیماریهای مهم خرما را تحت تاثیر قرار می دهد. شدت آسیب کنه تارتن، موریانه، سوسک شاخدار، سوسک شاخک بلند، بیماری خامج و لکه برگی در شرایط نخلستانهای با فاصله کاشت کمتر از ۵ متر بالاتر از شدت آن در نخلستانهای با فاصله کاشت ۱۰-۵ متر می باشد.