سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

الهام اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین آروئی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه درفشان – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات اللوپاتی غلظتهای مختلف ( صفر و ۲٫۵ و ۵ و ۱۰ درصد) عصاره آبی اندام های رویشی کدوهای (Cucurbita pepo var.striaca ,Cucurbita pepo var.zuchini) بر جوانه زنی و رشد علف هرز خاکشیر، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. نتایج آزمایش گاهی نشان داد که از بین عصارههای آبی برگ، برگ با ساقه دو نوع کدو بیشترین تاثیر مربوط به عصارههای برگ، برگ با ساقه کدوی Cucurbita pepo var.zuchini بود که باعث کاهش درصد جوانهزنی نهایی شد. افزایش غلظت عصاره ها باعث افزایش شدت بازدارندگی شد. طول ریشه چه و ساقه چه تحت تاثیر عصارهها کاهش پیدا کرد.