سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عمار فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذردانشگاه محقق اردبیلی
میثم جانباز – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذردانشگاه محقق اردبیلی
سیدرئوف سیدشریفی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی نجاران – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و ملکولی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

آللوپاتی شامل هر گونه اثر مضر یا مفید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم است که توسط بخشی از گیاه روی گیاهی دیگر از طریق تولید ترکیبات شیمیایی صورت می گیرد. امروزه به دلایل متعددی از جمله حفاظت از محیط زیست از طریق آللوکمیکال های سازگار با محیط زیست جهت کنترل علف های هرز،کاهش مصرف علف کش ها و جلوگیری از تجمع مواد سمی مضر توجه زیادی به مسئله آللوپاتی شده است. سویا یکی از مهمترین گیاهان زراعی روغنی می باشد ولی عملکرد آن به دلایل متعددی از جمله وجود علف های هرز کاهش می یابد. تاج خروس یکی از شایعترین علف های هرز مزارع سویا در کشور می باشد که موجب کاهش قابل ملاحظه رشد و عملکرد این گیاه می شود. به همین منظور آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار با عصاره های تهیه شده با غلظت های مختلف تاج خروس و آب مقطر به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. رقم مورد استفاده سویا رقم ویلیامز بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد عصاره های تهیه شده برصفات مورد ارزیابی از جمله طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، وزن تر ساقه چه، طول هیپوکوتیل، طول گیاهچه و وزن خشک کل معنی دار بود. با افزایش غلظت عصاره اثرات بازدارندگی عصاره تاج خروس افزایش قابل توجهی یافت. ازآنجا که مرحله جوانه زنی تضمین کننده دوام، استقرار و عملکرد نهایی گیاهان می باشد، از این رو به نظر می رسد به دلیل دارا بودن خاصیت اللوپاتی تاج خروس روی این گیاه بهتر است به ویژه در مراحل اولیه رشد نسبت به حذف بوته های تاج خروس اقدام گردد