سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه رستمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
جواد شهرکی – استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی اثار اقتصادی یارانه آب کشاورزی بر رشد اقتصادی در ایران می باشد برای این منظور با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالهای ۱۳۸۸ -۱۳۶۴ الگوی معادلات همزمان با روش حداقل مربعات سه مرحله ای ۳SLS پارامترهای سیستم همزمان براورد شده است نتایج حاصل از براورد سیستم معادلات همزمان نشان میدهد که در دوره مورد بررسی با اینکه بین یارانه آب کشاورزی و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد اما پارامتر براورد شده دراین زمینه پایین بوده است به عبارت دیگر با افزایش یک میلیارد ریال یارانه آب تولید ناخالص داخلی به قیمت واقعی معادل ۵۸۰ میلیون ریال بالا رفته است همچنین مقدار عددی پارامتر کشش تولید ناخالص ملی نسبت به یارانه آب در دوره فوق بطور متوسط تقریبا ۰/۲۷ براورد شده است که حاکی از بی کشش بودن آن است. بنابراین با توجه به موارد فوق پیشنهاد شده است که دولت برای کاهش یارانه آب در جهت هدفمند کردن آن به منظور ایجاد اثار مثبت اقتصادی در برنامه پنجم توسعه اقتصادی و چشم انداز بیست ساله کشور گام برمی دارد.